Samenwerkingspartners

Wij hebben onze blik naar buiten gericht. Wij werken samen met verschillende instanties en partners om ons onderwijs te verrijken. Ook hebben wij korte lijnen met verschillende maatschappelijke instanties.

Steunpunt Amstel&Meer passend onderwijs. 

Passend onderwijs voor ieder kind. Daarvoor is samenwerking tussen leerlingen, ouders en scholen belangrijk. Als ouder kun je bij Steunpunt Amstel & Meer terecht als je vragen hebt over passend onderwijs. Wij zijn er voor leerlingen en ouders in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. https://www.amstelenmeer.nl/

 

Jeugdhulpverlening/ ouder- kindcoach
Vanuit de gemeente is er op elke school een jeugdhulpverlener, ook wel ouder- kindcoach genoemd. Op Het Kofschip is dat Esther Vlaanderen.  Samen met de intern begeleider en leerkracht van de school kijkt ze hoe ze leerlingen en ouders kunnen ondersteunen wanneer er vragen of zorgen. Soms kan één gesprek al genoeg zijn om weer verder te kunnen. Wanneer er meer nodig is, kan de jeugdhulpverlener met u als ouder onderzoeken wat helpend of nodig is. Dat kan in de vorm van gesprekken met het kind zijn of verwijzen naar de juiste plek waar u en uw kind goed geholpen kunnen worden. Door zo goed mogelijk samen te werken met ouders en school, willen zij graag waar nodig, vroegtijdig hulp bieden aan uw kind en uw gezin.

Vanuit de GGD zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige verbonden aan onze school. Jeugdarts is Irene Hoogendam, jeugdverpleegkundige is Karen de Boer. Meerdere keren per jaar heeft de intern begeleider een zorgoverleg met Karen de Boer en Esther Vlaanderen. Voorafgaand aan het bespreken van een gezin in het zorgoverleg wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Passend onderwijs
Onze school valt ons het Samenwerkingsverband Amstelronde. https://amstelronde.nl/
Zij ondersteunen ons in het bieden van maatwerk voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast werken wij nauw samen met expertise centrum Orion https://www.expertisecentrumorion.nl/
Specialisten denken met ons en ouders mee om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor een leerling. Wanneer er een hulpvraag is vanuit een leerkracht kunnen zij deze begeleiding bieden.