Betrokken ouders

Onderwijs staat of valt met de samenwerking met ouders. De driehoek ‘kind-school-ouders’ is erg belangrijk als het gaat over de ontwikkeling van het kind. Als kleine, betrokken dorpsschool vinden wij het daarbij extra belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van de school. Wij communiceren laagdrempelig met ouders via Parro. Eén keer per maand versturen wij een nieuwsbrief naar de ouders via de e-mail en Parro. U kunt deze app hieronder downloaden: 

Online koffiemoment 

Sinds de coronamaatregelen is het niet meer mogelijk om als ouder de school binnen te komen. Wij vinden de betrokkenheid van ouders en het contact met de ouders heel belangrijk. Om die reden en om ouders die vragen hebben toch nog persoonlijk te kunnen spreken, hebben we een tijdelijke oplossing gevonden door middel van online koffiemomentjes. Op maandag van 8.30 tot 9.30 is er de mogelijkheid om te bellen met Hannah, op donderdag van 8.30 tot 9.30 kunt u bellen met Maartje. Als u vragen, twijfels of opmerkingen heeft, bent u altijd welkom. Het koffiemoment gaat via Teams: link (terugkerend) 

De leerkrachten hebben tevens ook wekelijks een eigen koffiemomentje. Wanneer u deze graag zou willen bijwonen, kunt u de link opvragen via info.@ogamstelland.nl 

Ten slotte is er elke week een online koffiemoment voor nieuwe ouders, om ook hen de mogelijkheid te geven vragen te stellen aan ons. Dit koffiemoment is wekelijks op donderdag van 9.30 tot 10.00 met Maartje. De link voor het koffiemoment met nieuwe ouderslink (terugkerend)


Ouderraad (OR)
Ouders van leerlingen worden automatisch lid van de Oudervereniging, die bestaat sinds 2001. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Ouderraad (OR) en financiering komt vanuit de ouders zelf via de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het karakter van Het Kofschip als kleine, vooruitstrevende school die stevig geworteld is in het dorp, komt ook tot uiting in deze betrokken en enthousiaste Ouderraad.

Haar missie is om de verbinding en betrokkenheid tussen ouders, kinderen en school in de breedst mogelijke zin te ondersteunen. Daarvoor organiseert en ondersteunt de OR tal van activiteiten in en om school voor kinderen en ouders door het jaar heen. Voorbeelden zijn het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Zomerfeest, de schoolfoto, de platte kar met Koningsdag, deelname aan de Avondvierdaagse en het beheer van de sociale media van school. De versiergroep van de OR zorg ervoor dat de school door het jaar heen versierd wordt in allerlei thema’s (seizoenen, feestdagen). In tijden van corona biedt de OR waar nodig financiële en praktische ondersteuning bij activiteiten die door de situatie in de knel dreigen te komen.

De Ouderraad bestaat uit een groep betrokken, enthousiaste ouders en leerkrachten die met veel energie en onderling plezier de missie van de Ouderraad handen en voeten geven. De OR bestaat uit ongeveer 8 ouders en 2 leerkrachten. Leden wisselen om de 3 á 4 jaar en elk jaar zijn nieuwe ouders welkom om toe te treden. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De OR-leden van het schooljaar 2020 – 2021 zijn:

 • Reinoud Boersma (voorzitter)
 • Clement Jongejan (penningmeester)
 • Eveline Hesp
 • Cheryl van Scheppingen
 • Anouk Sulter-Posthumus
 • Mascha Koekkoek
 • Nicole van Dongen
 • Suzanne van den Berg – van Dijk
 • Jurjen van Wel
 • Juf Mirjam (leerkracht)
 • Meester Ruben (leerkracht)

Heb je vragen over de activiteiten van de Ouderraad? Of interesse om lid te worden van deze gezellige en ondernemende groep ouders? Neem dan contact op met een van de leden of stuur een mail aan ouderraadhetkofschip@gmail.com


Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR denkt en beslist mee en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de school. De MR mag gevraagd én ongevraagd advies geven over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over communicatie met ouders. Overigens hoeft de school zich niet aan dat advies te houden. Soms is instemming van de MR nodig voordat een bepaalde beslissing wordt genomen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een nieuw schoolplan of de organisatie van de naschoolse opvang. Ook worden de vakantieplanning, het formatieplan en de begroting jaarlijks aan ons voorgelegd. De MR kan ouders oproepen of uitnodigen mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te werken aan initiatieven. De bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR van Het Kofschip bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Op dit moment zijn dit de leden van de MR:

 • Christiènne van Gelder-Nibte (ouder, secretaris)
 • Jillis Kriek (ouder)
 • Juf Elma (leerkracht, voorzitter)
 • Juf Joke (leerkracht, ook lid GMR)
 • Juf Melanie (leerkracht)

Er is een vacature voor de oudergeleding van de MR. Meer informatie of interesse? Neem dan contact op met de MR.


MR vergaderingen MR vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen of inzicht willen in de notulen dan kunt u een mail sturen aan mr.hetkofschip@ogamstelland.nl. Het kan voorkomen dat bepaalde onderwerpen daarbij vertrouwelijk worden verklaard.


Schooloverstijgende onderwerpen: GMR
Sommige taken en bevoegdheden van de MR zijn ondergebracht bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die bestaat uit afgevaardigden van alle basisscholen die behoren tot Onderwijsgroep Amstelland. De GMR behandelt beleidszaken, die van gezamenlijk belang zijn voor alle 11 scholen van de stichting en communiceert hierover direct met het bestuur. De onafhankelijke voorzitter van de GMR neemt, als toegevoegd lid, deel aan de bestuursvergaderingen. Voor de GMR is het officiële reglement van de GMR van toepassing. Op dit moment is er voor de GMR een vacature voor de ouderafvaardiging namens Het Kofschip.

Mocht u vragen hebben of zaken onder onze aandacht willen brengen, dan kunt u dat doen door een email te sturen naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl of natuurlijk door ons persoonlijk aan te spreken.

 

Ouderhulp
Regelmatig vragen de leerkrachten om ouderhulp, zoals voor hulp bij schoolreisjes, luizen pluizen en het lezen met de kinderen. We zijn blij om te merken dat ouders graag op deze manier een bijdrage willen leveren.