Betrokken ouders

Onderwijs staat of valt met de samenwerking met ouders. De driehoek ‘kind-school-ouders’ is erg belangrijk als het gaat over de ontwikkeling van het kind. Als kleine, betrokken dorpsschool vinden wij het daarbij extra belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van de school.

Ouderraad (OR)

Ouders van leerlingen worden automatisch lid van de Oudervereniging, die bestaat sinds 2001. Het bestuur van deze vereniging wordt gevormd door de Ouderraad (OR) en financiering komt vanuit de ouders zelf via de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het karakter van Het Kofschip als kleine, vooruitstrevende school die stevig geworteld is in het dorp, komt ook tot uiting in deze betrokken en enthousiaste Ouderraad.

Haar missie is om de verbinding en betrokkenheid tussen ouders, kinderen en school in de breedst mogelijke zin te ondersteunen. Daarvoor organiseert en ondersteunt de OR tal van activiteiten in en om school voor kinderen en ouders door het jaar heen. Voorbeelden zijn het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Zomerfeest, de schoolfoto, de platte kar met Koningsdag, deelname aan de Avondvierdaagse en het beheer van de sociale media van school. De versiergroep van de OR zorg ervoor dat de school door het jaar heen versierd wordt in allerlei thema’s (seizoenen, feestdagen). In tijden van corona biedt de OR waar nodig financiële en praktische ondersteuning bij activiteiten die door de situatie in de knel dreigen te komen.

De Ouderraad bestaat uit een groep betrokken, enthousiaste ouders en leerkrachten die met veel energie en onderling plezier de missie van de Ouderraad handen en voeten geven. De OR bestaat uit ongeveer 8 ouders en 2 leerkrachten. Leden wisselen om de 3 á 4 jaar en elk jaar zijn nieuwe ouders welkom om toe te treden. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De OR-leden van het schooljaar 2023 – 2024 zijn:

 • Cheryl van Scheppingen (voorzitter)
 • Mascha Koekkoek (penningmeester)
 • Joost Lopulalan
 • Pieter Patijn
 • Andrea Hermanns
 • Elsbeth Hoogervorst
 • Nicole van Dongen
 • Suzanne van den Berg – van Dijk
 • Juf Sandra (leerkracht)
 • Meester Ruben (leerkracht)

Heb je vragen over de activiteiten van de Ouderraad? Of interesse om lid te worden van deze gezellige en ondernemende groep ouders? Neem dan contact op met een van de leden of stuur een mail aan ouderraadhetkofschip@gmail.com

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel inspraakorgaan waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. De MR denkt en beslist mee en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de school. De MR mag gevraagd én ongevraagd advies geven over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over communicatie met ouders. Overigens hoeft de school zich niet aan dat advies te houden. Soms is instemming van de MR nodig voordat een bepaalde beslissing wordt genomen, bijvoorbeeld bij de vaststelling van een nieuw schoolplan of de organisatie van de naschoolse opvang. Ook worden de vakantieplanning, het formatieplan en de begroting jaarlijks aan ons voorgelegd. De MR kan ouders oproepen of uitnodigen mee te denken over bepaalde onderwerpen of mee te werken aan initiatieven. De bevoegdheden van een MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR van Het Kofschip bestaat uit twee ouders en drie leerkrachten. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de leden van de MR:

 • Malu Kriek (ouder)
 • Natalie Cats (ouder)
 • Juf Sofie (leerkracht)
 • Juf Melanie (leerkracht)

MR vergaderingen MR vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen of inzicht willen in de notulen dan kunt u een mail sturen aan mr.hetkofschip@ogamstelland.nl. Het kan voorkomen dat bepaalde onderwerpen daarbij vertrouwelijk worden verklaard.

 

Schooloverstijgende onderwerpen: GMR
Sommige taken en bevoegdheden van de MR zijn ondergebracht bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Die bestaat uit afgevaardigden van alle basisscholen die behoren tot Onderwijsgroep Amstelland. De GMR behandelt beleidszaken, die van gezamenlijk belang zijn voor alle 11 scholen van de stichting en communiceert hierover direct met het bestuur. De onafhankelijke voorzitter van de GMR neemt, als toegevoegd lid, deel aan de bestuursvergaderingen. Voor de GMR is het officiële reglement van de GMR van toepassing. 

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dit de leden van de GMR:

 • Yanick Goossens (ouder)
 • Juf Sanne (leerkracht)

Mocht u vragen hebben of zaken onder onze aandacht willen brengen, dan kunt u dat doen door een email te sturen naar mr.hetkofschip@ogamstelland.nl of natuurlijk door ons persoonlijk aan te spreken.

Ouderhulp
Regelmatig vragen de leerkrachten om ouderhulp, zoals voor hulp bij schoolreisjes, luizen pluizen en het lezen met de kinderen. We zijn blij om te merken dat ouders graag op deze manier een bijdrage willen levere

Communicatie

Op Het Kofschip zien we communicatie als een van de belangrijke schakels naar ouders en buitenwereld.

Ouders communiceren met de leerkracht via de Parro app (op uw telefoon te downloaden via App- of Play Store). Ziekmeldingen lopen bij voorkeur ook via de Parro app, vóór 8u30.

Ouders worden geïnformeerd via de website, de nieuwsbrief, en losse berichten via Parro. De link naar de nieuwsbrief komt ook maandelijks via Parro en is altijd terug te vinden op de website https://www.hetkofschip.nl/nieuwsbrief/ .
Leerkrachten, intern begeleider en directie staan altijd open voor een gesprek. Schroom niet om contact op te nemen met een van hen, of binnen te lopen tijdens het koffiemoment.  
Klassenouders zijn aanspreekpunt voor ouders en leerkracht en hebben een schakelfunctie. Ook houden zij in de gaten of nieuwe ouders of anderstalige ouders goed betrokken worden.
Er is een ouderparticipatie traject waarin ouders steeds meedenken hoe de communicatie nog beter kan. Daarnaast werkt de MR met een ouderpanel. Het panel fungeert als klankbord waarin de school bij ouders nieuwe plannen kan polsen of waarin ouders hun mening kunnen geven over bepaalde thema’s.

Wie is op welke momenten bereikbaar?

            DAGEN           TIJDEN

Astrid (administratie) info.hetkofschip@ogamstelland.nl       ma t/m do tot 15u

Maartje (directeur) directie.hetkofschip@ogamstelland.nl     Inloop dinsdag ochtend 8u20 tot 8u45

Intern Begeleider ib.hetkofschip@ogamstelland.nl

U bent verder welkom met al uw vragen of opmerkingen via 020 496 3305 (maandag tot en met donderdag, van 08.30 uur tot 15.00 uur) of via info.hetkofschip@ogamstelland.nl

Vertrouwenspersonen & klachten

Ondanks al onze inspanning om de school zo goed mogelijk te laten functioneren, kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan graag zo snel mogelijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er met elkaar niet uit, dan spreken we af wie we vragen om te helpen bij de oplossing van het probleem. De scholen van Onderwijsgroep Amstelland hebben een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan. De klachtenregeling komt er in het kort op neer dat u eerst contact opneemt met de betrokken leerkracht als het gaat over iets dat in de klas is gebeurd. Mocht u na één of meer gesprekken, het gevoel hebben dat uw vraag of klacht niet goed beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. De schoolleiding kan ook al eerder bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn.

U kunt ook direct met de schoolleiding contact opnemen om uitleg te krijgen over meer algemene schoolzaken die niet direct betrekking hebben op de klas of de leerkracht van het kind. We gaan er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te zijn en blijven, eventuele problemen samen kunnen oplossen.

Vertrouwenspersonen

U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Mochten zij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Als vertrouwenspersoon van de school is Melanie benaderbaar indien u of uw kind te maken heeft met ongewenst gedrag (o.a. pesten of discriminatie). Als “eerste opvangpunt” wordt samen, in vertrouwen, gekeken naar de juiste vervolgstap om tot een oplossing te komen die het beste past. Haar e-mail adres is: m.velthuis@ogamstelland.nl

Zaken die niet geschikt zijn voor de interne vertrouwens personen, kunnen gemeld worden bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Pepita David, psycholoog en geregistreerd psychotherapeut. De externe vertouwenspersoon is te bereiken telefoonnummer 06-34348288 of via e-mail p.david@planet.nl

Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie waarbij sprake is van strafbare feiten geldt een meldingsplicht en is het bevoegd gezag verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

U vindt de contactgegevens van de klachtencommissie via deze link: https://www.onderwijsgroepamstelland.nl/Ouders/Klachtenregeling