Klachtenregeling

Klachtenregeling
Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
Ondanks al onze inspanning om de school zo goed mogelijk te laten functioneren, kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan graag zo snel mogelijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er met elkaar niet uit, dan spreken we af wie we vragen om te helpen bij de oplossing van het probleem. De scholen van Onderwijsgroep Amstelland hebben een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan.

De klachtenregeling komt er in het kort op neer dat u eerst contact opneemt met de betrokken leerkracht als het gaat over iets dat in de klas is gebeurd. Mocht u na één of meer gesprekken, het gevoel hebben dat uw vraag of klacht niet goed beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. De schoolleiding kan ook al eerder bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn.
U kunt ook direct met de schoolleiding contact opnemen om uitleg te krijgen over meer algemene schoolzaken die niet direct betrekking hebben op de klas of de leerkracht van het kind. We gaan er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te zijn en blijven, eventuele problemen samen kunnen oplossen.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Mochten zij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen (CPOG) van de school. Dit zijn Joke Schrama en Mirjam Hoogeveen.
De vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de school en Onderwijsgroep Amstelland. Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland benoemd. Als er een probleem is dat op school en binnen het bestuur niet kan worden opgelost, dan kunt u met uw klacht naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon begeleidt u bij een verder procedure. Zij bemiddelt, adviseert, steunt, onderzoekt en verwijst. Als de klager besluit een officiële klacht in te dienen, helpt de vertrouwenspersoon daarbij als dat nodig is. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid.
De Stichting Onderwijsgroep Amstelland heeft voor al haar scholen één onafhankelijke vertrouwenspersoon, tevens vertrouwenspersoon integriteit, aangesteld:
mevrouw P. David. Zij kan u begeleiden bij het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie.

Mevrouw Pepita David is te bereiken op 06 – 34 34 82 88 of via email p.david@planet.nl
Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit
Als u een misstand vermoedt op onze school of binnen Onderwijsgroep Amstelland, dan kunt u dat melden bij het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland, de Raad van Toezicht (als de misstand het bestuur betreft) of de vertrouwenspersoon integriteit.
Het gaat hierbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Onderwijsgroep Amstelland, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is.
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie:  De Klachtencommissie Christelijk Onderwijs. De Klachtencommissie onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Vervolgens brengt zij advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de KC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wilt.
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Telefoon 070 – 3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

De volledige klachtenregeling Onderwijsgroep Amstelland kunt u hier downloaden: Klachtenregeling Onderwijsgroep Amstelland.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl