Passend onderwijs


Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen een passende, thuis nabije, onderwijsplek krijgen. Het streven hierbij is: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.
School OndersteuningsProfiel
Net als iedere school heeft Het Kofschip een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). In het SOP wordt beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden; zelf of met hulp van anderen. En hoe we daadwerkelijk zorgen voor uw kind.
Hoe hebben we ons onderwijs ingericht; Hoe volgen we de leervorderingen en ontwikkeling van uw kind; Wat bieden we aan extra’s;
Hoe gaan we om met meer begaafde leerlingen; Wat doen we als het leren of de ontwikkeling ‘niet vanzelf gaat’;
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen – vooral u als ouder/verzorger – goed op de hoogte blijft?
In dit document vindt u al deze informatie terug.

Ondersteuning op school
Op de rapportavonden en andere gespreksmomenten houdt de groepsleerkracht u op de hoogte van hoe het met uw kind gaat. Soms is het niet duidelijk wat een kind precies nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. In dat geval overlegt de leerkracht met de intern begeleider in een aparte bespreking. Meestal willen we ook graag met u overleggen. Samen bespreken we wat het kind extra nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.
Leerlingdossier

De leerlingen worden op school gevolgd met behulp van het Cito-LVS (Leerling Volg Systeem). Twee keer per jaar nemen we de bijbehorende toetsen af. Groep 7 doet mee aan de entreetoets, groep 8 aan de Cito eindtoets. Het Zorgteam ( Intern Begeleider en Directie) maakt elk half jaar een Trendanalyse en bespreekt de resultaten op school-, groeps-, en kindniveau met de leerkrachten. Hierna worden er nieuwe groeps- en individuele plannen gemaakt.
Samenwerkingsverband Amstelronde
Het Kofschip participeert in het Samenwerkingsverband Amstelronde. Alle schoolbesturen voor primair onderwijs in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn hebben zich verenigd in dit samenwerkingsverband. Zij werken samen aan de leerlingenzorg voor ruim 40 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs.Samenwerkingsverband Amstelronde ondersteunt scholen in het realiseren van passend onderwijs.
Meer info op www.amstelronde.nl
Meer info vindt u ook op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Downloaden bijlage SOP Het Kofschip: SOP 2017-2018Het Kofschip 26-1-2018.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl