Verlof, verzuim, leerplicht

Verlof, verzuim, leerplicht
Volgens de leerplichtwet moet uw kind de school bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen niet zomaar van school wegblijven. Regelmatig krijgt Het Kofschip verzoeken van ouders tot verlof buiten de schoolvakanties. Wij hebben echter met wettelijke kaders te maken, waaraan wij ons moeten houden. Wanneer wij meewerken aan verlof buiten de vakanties dat niet past binnen deze kaders, zijn wij ook als school in principe strafbaar.
In een aantal gevallen is een uitzondering mogelijk. Als er een bijzondere reden is, waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor deze uitzondering houden. De uitzonderingen en de bijhorende regels staan in de bijlage beschreven.
Download hier de regels omtrent verlof. Voor extra informatie kunt u ook nog de volgende bijlage downloaden:
Bijlage schoolverzuim begrippen‘ of op de site www.leerplicht.net kijken.

Hoe dient u een aanvraag in?
Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u via deze link downloaden of via de administratie een kopie verkrijgen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.  De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige omstandigheden” meer dan tien dagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

Bezwaar
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u het niet eens bent met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient dit bezwaar in bij de directeur van de school, die het zal voorleggen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Ouder-Amstel.

Verzuimregister:
Scholen in het primair onderwijs moeten vanaf 1-4-2017 verzuim automatisch digitaal melden via het verzuimregister. Het verzuim wordt direct doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Zo sluit de sector PO aan op de sectoren VO en MBO, die verzuim al langer digitaal melden.
Scholen dienen te melden:

•    Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken.
•    Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
•    Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl