MR en GMR

MR en GMR
De medezeggenschapsraad (MR) van Het Kofschip denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van de school. De MR bestaat uit een afvaardiging vanuit de ouders en vanuit de personeelsgeleding van de school. Bij Het Kofschip hebben er 3 leerkrachten en 3 ouders zitting in de MR.
De MR komt ongeveer zeven maal per jaar bij elkaar en heeft daarbij overleg met de directie. Dit openbaar overleg behandelt beleidszaken zoals het schoolplan, het zorgplan, de begroting en het formatieplan, de kwaliteit van het onderwijs en het vakantiedagen/-rooster.
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) ligt vast dat de MR een aantal algemene taken heeft zoals het bevorderen van de openheid en onderling overleg op school, tegengaan van discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling. In de wet ligt vast dat de MR voor ingrijpende zaken zoals schoolfusies en schooltijdenverandering instemmingsrecht heeft. Daarnaast heeft de MR voor bepaalde zaken nog adviesrecht.
Elk jaar maakt de MR een jaarverslag waarin beschreven staat welke werkzaamheden de MR heeft uitgevoerd in het betreffende schooljaar. Van de MR-bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Deze notulen zijn in te zien op school (TSP).

De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Mocht u deze bij willen wonen dan verzoeken wij u dit van tevoren aan de secretaris van de MR kenbaar te maken zodat er rekening gehouden kan worden met de ruimte.
De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van Het Kofschip middels verkiezingen. Als een lid is verkozen dan geldt er een zittingstermijn van drie jaar.
De huidige MR bestaat uit de volgende leden:
Ouders:
Christiènne van Gelder-Nibte, Katie Roosemalen en Sophie de Bruin.

Leraren:
Joke Schrama (+GMR), Melanie Velthuis en Elma Groenendaal.

Mocht u vragen hebben of opmerkingen voor de MR dan kunt u altijd een MR-lid hierover benaderen.
Tevens kunt u contact opnemen via het e-mailadres van de MR: mr.hetkofschip@ogamstelland.nl.

Het jaarverslag van het schooljaar 2018/2019 kunt u downloaden via de de volgende link.

Comments are closed.

  • info.hetkofschip@ogamstelland.nl